Çalışma Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları Şunlardır:

a) Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları araştırmak,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak,

e) Kadınlarla ilgili programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak,

g) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,  ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

ğ) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

h) Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak,

ı) Kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek,

i) Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek,a)     To carry out applied research, analysis and projects on women's issues at home and abroad. In addition, to participate and support the studies on this subject,

b)     To organize national and international courses, seminars, conferences, congresses, symposiums and similar activities on women's issues,

c)     To provide lectures and seminars on women's issues at the undergraduate, graduate and doctoral levels in universities and to support those who work in this field,

d)     To organize special education programs and seminars for women and girls in rural areas,

e)     To broadcast using visual, written and information technologies in line with the purposes of the Center,

f)      Announcing women's issues to large masses, increasing social awareness and contributing to the formation of public opinion in this field.

AGİT KAMEL
Güncelleme : 21.09.2022 14:18:49