Merkezimizin Amacı

KURULUŞ GEREKÇESİ

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, 1946 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) Kadının Statüsü Komisyonu öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bu çerçevede, BM tarafından Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiş ve 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır.

Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda Cumhuriyet Dönemi'nden bu yana atılan somut adımlar olmuştur. 1990 yılında Başbakanlık’a bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü'nün kurulması önemli bir gelişmedir. Bir diğeri ise Pekin IV. Dünya Kadın konferansında alınan kararlar paralelinde üniversitelerde Kadın Sorunlarına İlişkin Araştırma Merkezleri'nin kurulmaya başlanmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar Ankara, ODTÜ, İstanbul, Gazi, Marmara, Çukurova, Ege, Gaziantep, Mersin, Yüzüncü Yıl, Eskişehir, Çankaya, Atılım, Hacettepe gibi üniversitelerde kadın sorunları ile ilgili 30’dan fazla araştırma ve uygulama amaçlı merkezler  ve anabilim dalları kurulmuştur.

Kadın Kimliğinin doğru tanımlanabilmesi için bizlerde Üniversite olarak bilimsel anlamda bir katkı sunmak istedik. Bu amaçla neler yapılabilecekler olgunlaştırıldıktan sonra böyle bir merkezi kurma fikri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri hemşerimiz Hanımefendi Emine ERDOĞAN’IN teşvikleri üzerine bu merkezi 2011 yılında kurulmuştur.

Bu gelişmelere ayak uydurmak üzere Siirt Üniversitesi’nde de 2011 tarihinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİÜKSUAM) kurulmuştur.

MERKEZİMİZİN AMACI 

SİÜKSUAM’ın amacı kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu yoldaki etkinliklere katılmaktır. 

Ayrıca üniversitemiz içinde olduğu kadar dışarıda da, kadınların içinde yaşadığı olumsuzlukların değişmesi, kadınların güçlenmesi, , aile yaşamındaki eşitsizliklerin ve şiddet tablosunun, eğitim, çalışma yaşamı ve siyasetteki olumsuzlukların ve ayrımcılıkların değişmesi için sorunları görünür hale getirmek, araştırmalar yapmak, politikalar oluşturmak, çeşitli kesimler ile işbirlikleri kurmak ve bunun için de en başta kadınlar olarak örgütlenmek amaçlarımız arasında sayılabilir.

SİÜKSUAM, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, aşağıda yer alan faaliyetleri yürütür:
Kadın hakları düşüncesinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kadının toplumdaki yerinin yükseltilmesi, kadınlar başta olmak üzere tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisindeki yerini alabilmesi bakımından, ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek, Türkiye’de ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili yapılan araştırma ve diğer proje çalışmalarını duyurmak ve yaygınlaştırmak, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik olarak bireysel yetenekleri artırıcı ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan eğitici seminerler vermek, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında derslerin üniversitenin ders programlarında yer almasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak, kadın sorunları ile ilgili olarak duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak; 

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız olarak, kadın hakları ve sorunları ile ilgili akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, gelecek talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak;

Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, kadın hakları ve sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak;Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamaktır. 

MERKEZİMİZİN GÖREVLERİ  

Yukarıdaki temel amacı gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a.Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek,
b.Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c.Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
d.Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
e.Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

BUNDAN SONRAKİ HEDEFLERİMİZ

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt ilindeki kız çocukları için Halk Eğitim Programlarını yürütmeyi hedefliyor, Toplumsal Duyarlılığı artırmak için Orta ve Yükseköğretim Öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.  

AGİT KAMEL
Güncelleme : 10.10.2022 14:35:14